Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Prvé sväté prijímanie 2021

Príprava detÍ

k prvej SVätej spovedi

a k Prvému Svätému Prijímaniu

farnosŤ TRNAVA TULIPÁN

TRNAVA - 2020/21

Príprava detÍ

k prvej SVätej spovedi

a k Prvému Svätému Prijímaniu

 

 

 

 

 

 

V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.

(Šesť hlavných právd)

A Boh videl všetko, čo urobil, a hľa, bolo to veľmi dobré.“

Gn 2, 31

 

I. Modlitby

● 1. Prežehnanie

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

 

● 2. Chváloslovie

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému; ako bolo na počiatku,

tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.

● 3. Modlitba Pána

Otče náš, ktorý si na nebesiach,

posväť sa meno tvoje,

príď kráľovstvo tvoje,

buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.

Chlieb náš každodenný daj nám dnes

a odpusť nám naše viny,

ako i my odpúšťame svojim vinníkom,

a neuveď nás do pokušenia,

ale zbav nás Zlého. Amen.

 

● 4. Anjelské pozdravenie

Zdravas', Mária, milosti plná,

Pán s tebou.

Požehnaná si medzi ženami

a požehnaný je plod života tvojho Ježiš.

Svätá Mária, Matka Božia,

pros za nás hriešnych teraz

i v hodinu smrti našej. Amen.

 

 

Tu povedal Pán, Boh, hadovi:

„... Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom, ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš pätu.“                                                Gn 3, 15

5. Apoštolské vyznanie viery

Verím v Boha, Otca všemohúceho,

Stvoriteľa neba i zeme,

i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna,

nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého,

narodil sa z Márie Panny,

trpel za vlády Poncia Piláta,

bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný,

zostúpil k zosnulým,

tretieho dňa vstal z mŕtvych,

vystúpil na nebesia,

sedí po pravici Boha, Otca všemohúceho.

Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.

Verím v Ducha Svätého,

v svätú Cirkev katolícku,

v spoločenstvo svätých,

v odpustenie hriechov,

vo vzkriesenie tela

a v život večný. Amen.

II. Katechizmus

6. Šesť hlavných právd

1. Boh je len jeden.

2. V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.

3. Boží Syn sa stal človekom, aby nás vykúpil.

4. Boh je spravodlivý sudca: dobrých odmieňa a zlých tresce.

5. Duša človeka je nesmrteľná.

6. Božia milosť je na spásu potrebná.

 

„Mnohí proroci a králi chceli vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli.“

Lk 10,24

 

7. Desatoro Božích prikázaní

1. Ja som Pán, tvoj Boh! Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal.

2. Nevezmeš Božie meno nadarmo.

3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.

4. Cti svojho otca a svoju matku.

5. Nezabiješ.

6. Nezosmilníš.

7. Nepokradneš.

8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu.

9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho.

10. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho.

8. Hlavné prikázanie

Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého!

 

 

9. Pätoro cirkevných prikázaní

1. V nedeľu a v prikázaný sviatok sa zúčastniť na svätej omši.

2. Zachovávať prikázané dni pokánia.

3. Aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo Veľkonočnom období prijať Oltárnu sviatosť.

4. Uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi.

5. Podporovať cirkevné ustanovizne.

 

 

10. Sedem hlavných hriechov

Pýcha, lakomstvo, smilstvo, závisť, obžerstvo, hnev, lenivosť.

„Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha.  Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš.“

Lk 1, 30-31

11. Sedem sviatostí

  1. Krst.
  2. Birmovanie.
  3. Eucharistia.
  4. Pokánie.
  5. Pomazanie chorých.
  6. Kňazstvo.
  7. Manželstvo.

 

 

 

12. Katolícke pozdravy

Pochválený buď Ježiš Kristus. Naveky. Amen.

Pozdrav Pán Boh. Pozdrav Pán Boh.

S Pánom Bohom. S Pánom Bohom.

 

 

 

13. Aké kresťanské slová poďakovania poznáš?

Pán Boh zaplať.

● 14 Podmienky dobrej spovede:

1. Spytovanie svedomia.

2. Ľútosť nad hriechmi.

3. Predsavzatie.

4. Spoveď.

5. Zadosťučinenie Pánu Bohu i blížnemu.

 

 

 

„Mária porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasiel, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci.“                                                                     Lk 2, 7

„Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo.“

Mt 19, 14

„Pri večeri vzal Ježiš chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával učeníkom, hovoriac: „Vezmite a jedzte: toto je moje telo.“  Potom vzal kalich, vzdával vďaky a dal im ho, hovoriac: „Pite z neho všetci: toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov.“

Mt 26, 26-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe.“

Jn 12, 33

 

Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie.“

Jn 11, 26

 

● 15. Obrad zmierenia

 

Kajúcnik: Pochválený buď Ježiš Kristus.

Kňaz: Naveky. Amen.

Kajúcnik: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

 

Kajúcnik: (Pristupujem k prvej svätej spovedi. Spovedám sa Pánu Bohu i vám duchovný otče, že som spáchal(a) tieto hriechy: ....................................................................................................

............................................. Na viac hriechov si už nespomínam.)

Spovedám sa Pánu Bohu i vám duchovný otče, že som od poslednej spovede, ktorá bola ... spáchal(a) tieto hriechy: ....................................................................................................

........................................ Na viac hriechov si už nespomínam.

 

Kňaz po vyznaní hriechov mi uloží úkon kajúcnosti, zadosťučinenie, ktoré v duchu pokánia prijmem.

 

Kajúcnik: Bože môj, celým srdcom ťa milujem, a preto veľmi ľutujem, že som ťa hriechmi urazil(a). Chcem sa naozaj polepšiť a hriechu sa chrániť. Otče, odpusť mi pre krv Kristovu.

 

Kňaz: Rozhrešenie.

 

Kňaz: ďakujte Pánovi, lebo je dobrý.

Kajúcnik: Lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.

 

Kňaz: Pán Ježiš ti odpustil hriechy. Choď v pokoji.

Kajúcnik: Pán Boh zaplať. S Pánom Bohom.

Kňaz: S Pánom Bohom.

„hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“

Mt 28, 20

 

III. Otázky

 

16.  Ako sa pripravíš k spovedi?

Do kostola beriem zo sebou knižočku k modlitbám. Najprv prosím Ducha Svätého, aby som sa čo najlepšie pripravil k Svätej spovedi. Potom si spytujem svedomie podľa textov z modlitebnej knižočky. Spytovanie svedomia si môžem tiež pripraviť podľa Desatora Božích prikázaní a Pätora cirkevných prikázaní.

Potom si vzbudím ľútosť nad hriechmi a predsavzatie, že k týmto hriechom sa už nikdy nevrátim a budem sa brániť každej príležitosti ku hriechu.

17. Ako sa správne prežehnáš?

Ľavú ruku položím na srdce a pravou rukou sa žehnám znakom kríža: (na čelo, pri srdci, na ľavom a potom na pravom ramene) a pri tom hovorím: „V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.”.

 

18. Ako sa prežehnáš pred čítaním evanjelia na svätej omši?

Ľavú ruku položím na srdce a palcom pravej ruky robím tri malé krížiky:  na čele, na ústach i na hrudi (pri srdci).

19. Čo vyjadruješ, keď sa žehnáš?

Uctievam Svätý kríž, velebím Najsvätejšiu Trojicu a prosím o Božie požehnanie.

 

 

Peter a Ján, Jakub a Ondrej, Filip a Tomáš, Bartolomej a Matúš, Jakub Alfejov, Šimon Horlivec a Júda Jakubov. Títo všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi.“

Sk 1, l4

20. Čo vyjadruješ troma krížikmi pred čítaním evanjelia na svätej omši?

Keď sa žehnám na čele prosím o Božie požehnanie k tomu, aby som  pochopil to, čo počujem.

Keď sa žehnám na ústach prosím o Božie požehnanie k tomu, aby som hlásal to, čo počujem.

Keď sa žehnám na hrudi prosím o Božie požehnanie k tomu, aby som slová Pána Ježiša nosil vo svojom srdci.

 

 

21. Ako majú byť pri bohoslužbách správne zložené ruky, a čo takto zložené ruky znamenajú?

Pri bohoslužbách osem prstov skladáme k sebe a z palcov robíme kríž (pravý palec na ľavý). Takto zložené ruky vyjadrujú prosbu o požehnanie. (Osem zložených prstov pripomína nám osem požehnaní z „Kázni Pána Ježiša na vrchu“).

 

 

22. Akým spôsobom žehnáme blížnym?

Ľavú ruku položím na srdce a pravú ruku položím na hlavu blížneho. Potom palcom pravej ruky robím malý krížik na čele blížneho.

 

 

23. Čo je prvé sväté prijímanIE?

Je to prvé a slávnostné prijímanie Pána Ježiša.

 

“Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“

Mt 28, 19

 

24. Kedy a kde Pán Ježiš  ustanovil Sviatosť oltárnu, čiže sväté prijímanie?

Pán Ježiš  ustanovil Sviatosť oltárnu vo Večeradle pri Poslednej Večeri.

 

25. Ktoré sú hlavné obetné dary vo svätej omši?

Chlieb a víno.

26. Aké sú dve hlavné časti Svätého písma?

Starý zákon a Nový zákon.

27. Koľko je kníh Svätého písma? 73 (72).

28. Vymenuj mená evanjelistov.     Matúš, Marek, Lukáš, Ján.

 

29. Koľko je apoštolov? 12.

30. Ako sa volá apoštol, ktorý sa stal prvým pápežom?

Peter

 

31. Ako sa volá terajší pápež?                                    František

 

32. Ako sa volá náš biskup? abp. Ján Orosch

33. Komu je zasvätený náš kostol? Božskému Srdcu Ježišovmu

34. Koľko je zastavení krížovej cesty? 14.

35. Koľko je tajomstiev svätého ruženca?

20.

„Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“

Jn 20, 23

 

36. V ktorom meste anjel Gabriel zvestoval Panne Márii, že sa ona stane Božou Matkou? V  Nazarete.

 

37. Kde sa narodil Pán Ježiš? V maštaľke v Betleheme.

38. Ako sa volá mesto, pri ktorom bol Pán Ježiš ukrižovaný?

Jeruzalem.

39. Ako často sa máme spovedať?

Aspoň raz v roku. Cirkev nám tiež navrhuje, aby sme sa spovedali podľa možnosti každý mesiac, napr. každý prvý piatok v mesiaci, alebo pri rôznych slávnostiach cirkevných a rodinných, a v prípade ťažkého hriechu máme sa vyspovedať čo najskôr.

 

40. Čo je eucharistický pôst a ak dlho sa máme postiť:

Pôst eucharistický je to príprava pred prijatím Sviatosti oltárnej. Trvá jednu hodinu. V tejto dobe  sa môže piť voda a požívať lieky. Dišpenz, čiže oslobodenie od tohto pôstu majú chorí a tí, čo sa o nich starajú.

 

41. Môže sa dvakrát v ten istý deň prijať telo Pána Ježiša vo svätom prijímaní?

Áno. Kto už prijal Sväté prijímanie, ten môže aj druhý raz prijať Pána Ježiša, ale len za účasti na celej svätej omši.

42. Ako sa volajú dve hlavné časti svätej omše?

Bohoslužba slova a eucharistická bohoslužba.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ja som chlieb, ktorý zostúpil z neba.“

Jn 6, 42

43. Ako sa volá miestnosť v kostole, kde prebýva Pán Ježiš?

Bohostánok, lebo Svätostánok.

44. Ako sa volá svetlo, ktoré nám pripomína, že v Bohostánku prebýva Pán Ježiš?

Večné svetlo.

 

45. Akou farbou svieti večné svetlo?

Červenou.

 

46. Ako sa volá miesto v kostole, kde kňaz a veriaci čítajú Písmo sväté?

Ambóna.

 

47. Ako sa volá miesto v kostole, na ktorom kňaz slúži Eucharistickú  bohoslužbu?

Oltár.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.     „Pochválená a zvelebená buď bez prestania Najsvätejšia sviatosť oltárna!“

49.     „Nech je zvelebený Ježiš v Najsvätejšej Oltárnej sviatosti.  od tohoto času až naveky.“

Texty pripravil o. Wiesław Zając OSPPE

Tlač 28. strán:

26,3,24,5,22,7,20,9,18,11,16,13

14,15,12,17,10,19,8,21,6,23,4,25

 

28,1

2,27

 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia